Zásady ochrany osobních údajů

1.     Úvod

Naše společnost, Stena Line Scandinavia AB, je zapsána pod registračním číslem 556231-7825 („Stena Line“) a je správcem osobních údajů zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů. Používáme-li v těchto zásadách výrazy jako „my“, „nás/nám“ nebo „náš/naše/naši“, označujeme jimi společnost Stena Line. Respektujeme vaše soukromí a neustále se snažíme vaše osobní údaje chránit.

 

Pojmem naše „webové stránky“ označujeme následující weby:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline. es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Naše webové stránky či jiné formy komunikace (e-mail, telefon, podpora, sociální sítě, chat a papírové formuláře) a služby společnosti Stena Line níže označujeme jako naše „služby“.

 

2.     Rozsah Zásad ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, používáte-li jako zákazník a/nebo návštěvník naše služby prostřednictvím našich webových stránek To zahrnuje také situace, kdy vaše osobní údaje získáme od osoby nebo organizace, která provádí rezervaci vašim jménem (např. společnost, u které jste zaměstnáni) nebo cestovního agenta, se kterým vy nebo osoba či organizace provádějící rezervaci vašim jménem spolupracujete. Tyto zásady mimo jiné zahrnují také informace o účelech, za kterými vaše osobní údaje zpracováváme, s kým je sdílíme a jaká práva s ohledem na své osobní údaje máte.

 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zpracováváme osobní údaje členů našich Věrnostních klubů (Extra Blue, Extra Gold nebo Business Traveller), přečtěte si  Zásady ochrany osobních údajů Věrnostních klubů Stena Line.

 

Další informace o tom, jak pracujeme se soubory cookie, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Informace o používání bezpečnostních kamer na palubě našich plavidel, v našich přístavech, terminálech a kancelářích a o zpracování osobních údajů s nimi spojených najdete v Zásadách používání kamerových systémů společnosti Stena Line.

 

3.     Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

 

Společnost Stena Line zpracovává následující kategorie osobních údajů zákazníků a/nebo návštěvníků našich webových stránek, kteří využívají naše služby:

 

a)   jméno a příjmení;

b)   datum narození;

c)   věková skupina (děti ve věku 0–3 roky a 4–15 let);

d)   pohlaví;

e)   kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo / číslo mobilu a e-mailová adresa);

f)    platební údaje – druh karty (American Express, Mastercard nebo VISA), číslo karty, bezpečnostní kód (CID/CVC/CVV), datum platnosti, IBAN, BIC, dárková karta/šek, atd. a způsob platby;

g)   případný počet cestujících dětí;

h)   číslo rezervace;

i)    údaje z itineráře cesty: destinace, čas přejezdu, čas připlutí a odplutí, počet cestujících, zvolená kabina nebo sedadlo, číslo kabiny, objednávky jídla, pití nebo občerstvení, zapůjčené lůžkoviny nebo postýlky, informace o domácích mazlíčcích (do rozsahu, který nám poskytnete), speciální požadavky, do rozsahu, který nám poskytnete, a požadované pojištění proti zrušení cesty;

j)    informace o vozidle (druh vozu – automobil, karavan, jízdní kolo a/nebo přívěs – a státní poznávací značka vozu);

k)   objednávky / seznamy nákupů v obchodech v terminálu nebo na palubě;

l)    historie rezervací;

m) použité slevové kódy a bezpečnostní kódy (použité k ověření slevových kódů);

n)  národnost;

o)   údaje o cestovním pase nebo jiném dokladu totožnosti;

p)   seznam cestujících (zákazník, který provedl rezervaci, a spolucestující);

q)   identifikační číslo domácího mazlíčka;

r)    informace o osobách uvedených jako rodiče nezletilé osoby;

s)   datum pozastavení služeb zákazníkovi (pokud pasažér poruší bezpečnostní pravidla na palubě);

t)    informace o zdravotním postižení či omezené pohyblivosti (do rozsahu, který nám poskytnete, vyžadujete-li asistenční služby, trpíte-li poruchou sluchu či zraku, potřebujete-li léčiva, invalidní vozík nebo jste zrakově postižení);

u)   informace o speciální péči nebo asistenci, která může být nutná v případě nouzové situace (do rozsahu, který nám poskytnete v případě, že speciální péči nebo asistenci vyžadujete);

v)   kontaktní číslo v případě nouzové situace (do rozsahu, který nám poskytnete);

w)  údaje z webových stránek na základě vaší IP adresy;

x)   údaje o prohlížeči (verze prohlížeče);

y)   členské číslo ve Věrnostním klubu;

z)   odpovědi v rámci průzkumů spokojenosti zákazníka do rozsahu, který poskytnete (číslo rezervace, telefonní číslo a e-mail);

aa)                    váš zaměstnavatel a pracovní pozice (pro zákazníky na služebních cestách);

bb)                   hlasové záznamy (pokud je telefonní hovor nahráván).

 

4.     Odkud osobní údaje získáváme?

 

Společnost Stena Lina od vás získává osobní údaje, zarezervujete-li si s námi cestu, ať už přímo, nebo přes cestovního agenta. Údaje získáváme také pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijete náš kontaktní formulář nebo online chat.

Společnost Stena Line osobní údaje shromažďuje také od cestovních kanceláří, kterým jste dali pokyny s námi údaje sdílet.

 

Dále společnost Stena Line shromažďuje vaše osobní údaje od osoby či organizace, která provede rezervaci vašim jménem (např. společnost, ve které jste zaměstnáni).

 

Společnost Stena Line může osobní údaje získávat také od ostatních společností Stena AB, které jednají jako zpracovatelé osobních údajů a shromažďují osobní údaje v náš prospěch.

 

5.     Co se stane, pokud nám osobní údaje neposkytnete?

 

Abyste mohli provést rezervaci nebo používat naše služby, potřebujeme mít přístup k osobním údajům uvedeným v Oddílu 3.

 

Určité osobní údaje jsme také o našich pasažérech povinni zpracovávat ze zákona, a to zejména: jméno a příjmení, pohlaví, národnost, datum narození, údaje o cestovním pase a dokladu totožnosti. Pokud tyto informace neposkytnete, nemůžeme vám povolit přístup na palubu našich plavidel. V ostatních případech je poskytnutí osobních údajů volitelné. Odmítnete-li však relevantní údaje poskytnout, může se stát, že nebudete schopni uplatnit určitá práva nebo požadovanou asistenci.

 

6.     Za jakými účely osobní data zpracováváme a jaký máme pro jejich zpracování právní základ?

 

Společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje za níže uvedenými účely. Pro každý z nich musíme mít právní základ. Právním základem může být i) váš souhlas s příslušným zpracováním údajů, ii) zpracování údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž jste stranou nebo iii) společnost Stena Line nebo třetí strana mají oprávněný zájem údaje zpracovávat, kterému není nadřazený váš zájem o nezpracování daných údajů. Pro každý z níže uvedených účelů uvádíme právní základ, na jehož základě společnost Stena Line jedná.

 

Pokud je pro jeden z níže uvedených účelů jako právní základ uveden váš souhlas, vaše údaje za daným účelem nebudeme zpracovávat, aniž bychom předem získali váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu předtím, než jste souhlas odvolali.

 

a) Poskytování plaveb, ubytování a jiných sjednaných služeb

 

Společnost Stena Line používá jméno a příjmení, datum narození, věkovou skupinu, pohlaví, kontaktní údaje, platební údaje, počet cestujících dětí, číslo rezervace, itinerář, informace o vozidle, seznamy objednávek/nákupů v obchodech v terminálu a na palubě, historii rezervací, slevové kódy a bezpečnostní kódy potřebné ke správě a poskytování zarezervovaných cest, ubytování, objednávek a služeb v souladu s našimi Smluvními podmínkami přepravy.

 

Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich smluvních povinnostech vůči vám. 

 

b) Poskytování našich služeb

 

Používáte-li naše služby, společnost Stena Line ke komunikaci s vámi používá vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje.

Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

c) Administrativní úkony

 

Společnost Stena Line používá seznam cestujících za účely zpracování vrácení peněz, pojistných pohledávek a stížností zákazníků týkající se rezervací.

 

Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.  

 

d) Následující zpracování je založeno na právních povinnostech:

 

-        informace o zdravotním postižení či omezené pohyblivosti, abychom vám během cesty mohli poskytnout potřebnou asistenci, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách;

 

-        vaše platební údaje za účelem uchovávání platebních údajů, jméno a příjmení, členské číslo ve Věrnostním klubu, kontaktní údaje a, je-li to relevantní, daňové identifikační číslo v souladu se švédským Zákonem o účetnictví (1999:1078)) a/nebo nařízeními platnými v příslušné zemi;

 

-        jméno a příjmení, pohlaví, věková skupina, národnost, datum narození a informace o zdravotním postižení a kontaktní číslo v případě nouzové situace (do rozsahu, do kterého nám takové informace poskytnete) pro účely stanovení seznamu cestujících v souladu se Směrnicemi 2017/2109 pozměňujícím Směrnice Rady 1998/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich;

 

-        jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věková skupina, národnost, údaje o cestovním pase nebo dokladu totožnosti, za účely vedení seznamu cestujících a kontroly jejich totožnost v souladu se švédským Nařízením o bezpečnosti na moři (2003:438) a/nebo jinými zákony a nařízeními platnými na příslušném místním trhu;

 

-        v příslušných případech: jméno a příjmení, datum narození a údaje o cestovním pase či dokladu totožnosti, do rozsahu, do jakého jsou tyto informace zahrnuty na seznamech pasažérů, na které se vztahuje zákaz přepravy, které obdržíme od policejních složek. Prostřednictvím takových seznamů jsme schopni zabránit příslušným pasažérům cestovat se společností Stena Line, v souladu se současnými platnými zákony a nařízeními;

 

-        v příslušných případech, v závislosti na zvolené trase: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, národnost, údaje o cestovním pase či dokladu totožnosti, státní poznávací značka vozidla pro účely informování o vstupu na území Spojeného království v souladu s Imigračním zákonem Spojeného království z r. 1971, Požadavkem na údaje o pasažérech, posádce a službách (UK Immigration Act (1971), Requirement for Passenger, Crew and Service Information).

 

e) Zlepšování našich služeb

 

Za účelem zlepšování našich služeb používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, informace z webu založené na vaší IP adrese, informace o vašem prohlížeči, číslo rezervace a itinerář s cílem shromažďovat statistické údaje o tom, jak používáte naše služby. Můžeme tak opravovat chyby, rychle a snadno identifikovat a řešit problémy s konverzí na našich webových stránkách, měnit rozhraní, abyste měli snadný přístup k požadovaným informacím nebo abychom mohli zdůraznit relevantní nabídky na našich webových stránkách. Za tímto účelem realizujeme průzkumy spokojenosti zákazníků a průzkumy trhu nebo analýzy toho, jak naše služby používáte. Používáme-li vaše osobní údaje za účelem zlepšování našich služeb, údaje jsou, do možné míry, v agregované podobě.

 

Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

f) Prevence zneužívání našich služeb

 

Můžeme použít vaše jméno a příjmení, adresu a IP adresu (dle konkrétního případu) k tomu, abychom zabránili zneužití našich služeb a podvodnému používání kreditních karet. Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

g) Prevence rezervací cest ze strany vyloučených osob

 

Společnost Stena Line uchovává datum vyloučení, jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo švédských občanů), údaje o cestovním pase či dokladu totožnosti a číslo rezervace pasažérů, kteří porušili naše nařízení o bezpečnosti na palubě plavidel. Cílem je zabránit takovým osobám, aby si s námi mohli zarezervovat cestu. Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

h) Poskytování nabídek, slev a upgradů na základě vašeho nákupu

 

Používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje a informace o itineráři s cílem poskytovat nabídky, slevy a upgrade na základě vašeho nákupu. Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

i) Přímý marketing a informace

 

Používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, itinerář a historii rezervací, do rozsahu, do kterého jste a) aktivně udělili souhlas k přímému marketingu (odběr), b) se přihlásili k odběru našeho newsletteru nebo se zaregistrovali v našem Věrnostním klubu a/nebo c) si zakoupili produkty a služby společnosti Stena Line a tím pádem nám poskytli tyto osobní údaje při používání našich služeb, abychom vám mohli zasílat newslettery, nabídky a relevantní informace o našich službách. 

Používáme vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje a itinerář, do rozsahu, do kterého jste a) aktivně udělili souhlas k přímému marketingu (odběr), b) se přihlásili k odběru našeho newsletteru nebo se zaregistrovali v našem Věrnostním klubu a/nebo c) si zakoupili produkty a služby společnosti Stena Line a tím pádem nám poskytli tyto osobní údaje při používání našich služeb, abychom vám mohli zasílat připomínky na nedokončené rezervace a platby.

 

Tyto připomínky vám budeme zasílat poštou, prostřednictvím SMS zpráv, e-mailem a jinými způsoby elektronické komunikace. 

Takové zpracování vašich osobních údajů je založené na našich oprávněných zájmech.

 

Máte právo se z odběru přímé marketingové komunikace kdykoli odhlásit, jak je popsáno v Oddílu 6 h) – i), a to prostřednictvím odkazů k odhlášení odběru v našich e-mailech nebo v nastavení sekce Moje stránky našich webových stránek.  Pokud tak učiníte, společnost Stena Line vám už takovou přímou marketingovou komunikaci nebude zasílat.

 

j) Vyřizování stížností zákazníků a obhajoba a/nebo stanovení právních nároků

 

K vyřizování stížností zákazníků a obhajobě a/nebo stanovení právních nároků používáme osobní údaje pouze do rozsahu, který je relevantní v každém konkrétním případě. Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

k) Prokazování, že splňujeme naše právní povinnosti

 

Společnost Stena Line uchovává dokumentaci týkající se cestovních pasů a dokladů totožnosti osob uvedených jako rodiče nezletilé osoby. Takové údaje používáme při kontrolách totožnosti, abychom příslušným úřadům prokázali, že splňujeme požadavek na kontrolu totožnosti podle  Nařízení o bezpečnosti na moři (2003:438)a/nebo zákonů a nařízení platných v příslušné zemi. Takové zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech.

 

7.     S kým osobní údaje sdílíme?

 

Za účelem plnění výše uvedených účelů může společnost Stena Line sdílet vaše osobní údaje s následujícími subjekty:

a)     Stena AB (publ);

b)     Stena Rederi AB;

c)     Stena Line Travel Group AB;

d)     externí poskytovatelé plateb (včetně Apple Pay, informace o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.apple.com/legal/privacy/data/cs/apple-pay/);

e)     Stena Line Ltd.;

f)     Stena Line BV;

g)     Stena Line GmbH & Co.KG;

h)      Stena Line Danmark A/S;

i)      Stena Line Polska Sp.z o.o;

j)     UAB Stena Line;

k)      SIA Stena Line;

l)   Retail & Food Services in Sweden AB;

m)     Baltic RoRo Services GmbH & Co.KG;

n)     další společnosti provozující plavby, autobusoví dopravci, turističtí průvodci, subjekty poskytující ubytování a jiní subdodavatelé (pokud je tomu potřeba k realizaci vámi zarezervované cesty);

o)     policie, celní úřady a jiné úřady;

p)     pojišťovny (např. Allianz, Axa/Uniqua);

q)      Scandinfo, Origo Group (za účelem realizace průzkumů spokojenosti zákazníků);

r)      naše externí call centra: Moranti v Dánsku, Švédsku a Norsku a také Transcom v Litvě;

s)      naše externí registrační týmy: např. Sartori & Berger;

t)     poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme za účelem poskytování našich služeb, jako například webhostingové společnosti, společnosti poskytující poštovní služby, poskytovatelé analytických služeb, IT poskytovatelé, pořadatelé akcí, atd.;

u)     společnost Assa Abloy poskytující digitální klíče ke kabinám;

v)    společnost Google (viz níže v Oddílu 8);

w)     společnost Facebook (viz níže v Oddílu 9).

 

8.      Následující se vztahuje na naši spolupráci se společností Google a využíváním jejích služeb pro účely „remarketingu“ a „podobných okruhů uživatelů“:

 

Na našich webových stránkách používáme funkci „remarketingu“ a „podobných okruhů uživatel“ od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Cílem této funkce je analyzovat chování a zájmy návštěvníků webových stránek.

 

Společnost Google za účelem analýzy používání našich webových stránek, která je základem pro zájmově orientovanou reklamu, používá soubory cookie. Tyto soubory cookie zaznamenávají návštěvy našich webových stránek a anonymizované údaje o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zaznamenávány nejsou. Navštívíte-li po své návštěvě jiné webové stránky v rámci Obsahové sítě Google, zobrazí se vám reklamy, které se velmi pravděpodobně vztahují na produkty a informace, které jste předtím navštívili a zobrazili.

 

Zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), podle kterého zobrazíme cílené reklamy návštěvníkovi našich webových stránek na základě jeho souhlasu s cílem nabízet mu personalizované reklamy podle jeho zájmu při návštěvách ostatních webových stránek v rámci Obsahové sítě Google. S tímto můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas.

 

Další informace o funkci Remarketing společnosti Google a s ní spojeným prohlášením o ochraně osobních údajů najdete na stránkách: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

Na našich webových stránkách také používáme online reklamní službu Google AdWords, jejíž součástí je funkce měření konverzí (vyhodnocení návštěv). Měření konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Kliknete-li na reklamu od Googlu, na váš počítač se umístí soubor cookie pro měření konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a nelze je tedy použít k identifikaci osob. Navštívíte-li některé sekce našich webových stránek a tento soubor cookie je aktivní, společnost Google a my můžeme zaznamenat, že jste klikli na reklamu, která vás přesměrovala na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane odlišný soubor cookie. Neexistuje tedy riziko, že lze soubory cookie od zákazníků služby AdWords napříč webovými stránkami sledovat.

 

Údaje shromážděné tímto konverzním souborem cookie se používají ke statistickým údajům o konverzích. Získáme informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrování na stránku s tagem pro měření konverzí. Nezískáme však žádné údaje, pomocí kterých by šlo uživatele osobně identifikovat. Tyto údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR s vašim souhlasem s cílenou reklamou a analýzou efektivnosti a dopadu těchto reklam. S tímto můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas.

 

Za tímto účelem můžete ukládání souborů cookie na vašem počítači zabránit prostřednictvím příslušných technických nastavení vašeho prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě se může stát, že nebudete schopni plně využívat všech funkcí těchto webových stránek. Nebudete také zahrnutí ve statistických údajích o konverzi.

 

Nastavení personalizovaných reklam od Googlu můžete kromě toho deaktivovat.

Další informace a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na stránkách:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

9.       Následující prohlášení se vztahují na naši spolupráci se společností Facebook a využívání jejích služeb, jako jsou reklamy, „podobné okruhy uživatelů“ a „vlastní okruhy uživatelů“:

 

Společnost Stena Line využívá služeb Facebooku k vyhledávání nových zákazníků. Činí tak použitím údajů nashromážděných prostřednictvím vašeho používání našich stránek s cílem najít podobné potenciální zákazníky na Facebooku. Tyto údaje jsou anonymizované a nelze je s vámi spojit.

 

Společnost Stena používá Facebook také k reklamním účelům.

 

Společnost Facebook Ireland je se společností Stena Line společným správcem údajů v kontextu služeb Facebooku, včetně „podobných okruhů uživatelů“ a „vlastních okruhů uživatelů“. Informace požadované podle čl. 13 odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland zde: https://www.facebook.com/about/privacy.  

 

Informace o tom, jak společnosti Facebook Ireland zpracovává osobní údaje, včetně právního základu, na jehož základě společnost Facebook Ireland jedná, a o tom, jak může subjekt údajů u společnosti Facebook Ireland uplatňovat svá práva, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland na stránkách https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Společnost Stena Line údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, podle něhož společnost Stena Line používá funkce „podobných okruhů uživatelů“ a „vlastních okruhů uživatelů“ se souhlasem návštěvníka webových stránek. S tímto můžete kdykoli nesouhlasit.

 

Můžete také kdykoli nesouhlasit se zpracováním osobních údajů společností Stena Line a/nebo Facebook Ireland, pokud je společné zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Společnosti Stena Line a Facebook Ireland: 

 

·        zformulovaly dodatek o správě osobních údajů s cílem stanovit odpovědnosti obou stran v souladu s požadavky nařízení GDPR s ohledem na společné zpracování osobních údajů (jak je uvedeno ve všeobecných podmínkách jednotlivých produktů);

 

·        souhlasily s tím, že společnost Stena Line je odpovědna za poskytnutí subjektům údajů (přinejmenším) informace uvedené v tomto Oddílu 9;

 

·        souhlasily s tím, že společnost Facebook Ireland je mezi těmito dvěma stranami odpovědna umožnit uplatnění práv subjektů osobních údajů podle článků 15-20 nařízení GDRP v souvislosti s osobními údaji uchovávanými společností Facebook Ireland v rámci společného zpracování údajů.

 

10.  Předáváme osobní údaje mimo území EU/EHP?

 

Společnost Stena Line může některé vaše osobní údaje předávat do níže uvedených zemí mimo EU/EHP. Pokud Evropská komise neurčila, zda níže uvedená země poskytuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, poskytneme popis ochranných opatření, která jsme zavedli, nebo právního základu, na základě kterého jednáme při tom, abychom vaše osobní údaje předávali v souladu s legislativou Evropské unie týkající se ochrany dat.

 

Země: Spojené království

Ochranné opatření: rozhodnutí o přiměřenosti (28. června 2021)

 

Země: USA 

Ochranné opatření: standardní smluvní doložky Evropské komise pro předávání osobních údajů (2010/87/EU) a (2021/915/EU)

 

Chcete-li se o těchto ochranných opatřeních dozvědět více, neváhejte kontaktovat naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete v Oddílu 14 těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

11.  Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

ÚčelDruh osobních údajůDoba uchování
Poskytování nabídek, slev a upgradů na základě vašeho nákupuJméno a příjmení, kontaktní údaje, itinerář a historie rezervacíAž dva roky poté, co přestanete být našim zákazníkem
Zlepšování našich služebInformace z webu založené na vaší IP adrese a informacích o vašem prohlížečiAž 26 měsíců poté, co použijete naše služby
Přímý marketingE-mailová adresa, jméno a příjmení, předchozí destinacePo dobu, kdy odebíráte náš newsletter
Poskytování plaveb, ubytování a sjednaných služebJméno a příjmení, datum narození, věková skupina, kontaktní údaje, platební údaje, počet cestujících dětí, číslo rezervace, itinerář, informace o vozidle, ID číslo domácího mazlíčka, objednávky a seznamy nákupu v obchodech v našich terminálech a na palubě, použité slevové kódy a bezpečnostní kódyAž 14 měsíců po ukončení cesty
Prokazování, že splňujeme naše právní povinnostiÚdaje o cestovním pase a dokladu totožnosti a informace o osobách uvedených jako rodiče nezletilé osobyAž tři měsíce, abychom mohli příslušným úřadům dokázat, že jednáme v souladu se švédským Nařízením o bezpečnosti na moři (2003:438) a/nebo zákony a nařízeními platnými v příslušné zemi
Plnění právních povinnostíJméno a příjmení, datum narození a údaje o cestovním pase či dokladu totožnosti (u pasažérů, na které se vztahuje zákaz přepravy)Až šest měsíců poté, co policejní složky seznam pasažérů, kterým byla přeprava zakázána, nahradí aktualizovanou verzí
Prevence rezervací cest ze strany osob, kterým byla zakázána přepravaJméno a příjmení, datum vyloučení, datum narození (rodné číslo švédských občanů), údaje o cestovním pase či dokladu totožnosti a číslo rezervaceAž tři roky po vyloučení
Administrativní úkonySeznam cestujícíchAž šest měsíců od realizované cesty
Plnění právních povinnostíInformace o zdravotním postižení / omezené pohyblivostiAž jeden měsíc po realizované cestě s cílem poskytnout vám požadovanou asistenci s ohledem na zarezervované cesty, ubytování a jakékoli objednávky/nákupy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách
Plnění právních povinnostíPlatební údaje, kontaktní údaje, číslo rezervace, itinerář, informace o vozidle a členské číslo ve Věrnostním klubu a, je-li to relevantní, daňové identifikační čísloAž po dobu 10 let v souladu se švédským Zákonem o účetnictví (1999:1078) a/nebo zákony a nařízení platnými v příslušné zemi
Plnění právních povinnostíJméno a příjmení, pohlaví, věková skupina, národnost, datum narození a informace o zdravotním postižení a kontaktní číslo v případě nouzové situace (do rozsahu, do jakého nám takové informace poskytnete)Po dobu, dokud plavidlo nedorazí do příslušné destinace, a poté po dobu dalších 24 hodin, v souladu se švédským Nařízením o bezpečnosti na moři (2003:438) a/nebo zákony či nařízeními platnými v příslušné zemi a směrnicí 2017/2109, která novelizuje směrnicí Rady 1998/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich.
Vyřizování stížností zákazníků a obhajoba a/nebo stanovení právních nárokůPouze relevantní osobní údajePo dobu, kdy jsou vaše osobní údaje přiměřeným způsobem potřebné k tomu, aby společnost Stena Line mohla vyřizovat stížnosti zákazníků a/nebo zajistit obhajobu či stanovit právní nároky (běžně se jedná o délku trvání promlčecí lhůty)

 

12.  Jaká máte práva?

 

Níže najdete přehled práv, která na základě legislativy EU o ochraně osobních údajů máte. Těchto práv můžete využít zdarma a to tak, že nám zašlete e-mail nebo dopis na adresu uvedenou na konci tohoto dokumentu. Můžete také použít kontaktní formulář na našich webových stránkách.

 

Obdržíte-li e-mail týkající se rezervace, kterou jste prostřednictvím našich služeb provedli, bude obsahovat odkaz na rezervaci, takže ji můžete propojit a aktualizovat ji. Máte-li ohledně svých práv jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat (kontaktní údaje naleznete na konci tohoto dokumentu).

 

Společnost Stena Line vždy posoudí, zda je požadavek na uplatnění těchto práv platný. Ne všechna níže uvedená práva jsou absolutní a mohou se na ně vztahovat výjimky.

 

Kromě níže uvedených práv máte vždy právo podat stížnost na způsob zpracování údajů společností Stena Line u dohlížejícího orgánu.

 

a)        Právo na přístup: Na požádání máte právo obdržet kopii svých osobních údajů, které společnost Stena Line zpracovává, a také doplňujících informací o tom, jak společnost Stena Line vaše osobní údaje zpracovává.

 

b)        Právo na opravu: Jsou-li vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo vyžádat nápravu.

 

c)        Právo na výmaz: Máte právo společnost Stena Line požádat, aby vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymazala, a to za kterýchkoli z následujících okolností:

 

-       Osobních údajů už za účely, za kterými byly původně shromážděné či jinak zpracované, není potřeba.

-       Odvoláte svůj souhlas ke zpracování údajů, k němuž neexistuje žádný další právní základ.

-       Vznesete oprávněnou námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

-       Osobní údaje byly zpracovány nezákonným způsobem.

-       Osobní údaje je třeba vymazat na základě zákonného požadavku.

 

d)        Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, a to za kterýchkoli z následujících okolností:

 

-       Prošetřuje se přesnost osobních údajů.

-       Zpracování údajů je nezákonné a není ho pro dané účely již potřeba, ale vy jste s výmazem vašim osobních údajů nesouhlasili a požádali jste namísto toho o jejich omezení.

-       Společnost Stena Line již osobní údaje nepotřebuje, ale vy je potřebujete za účelem stanovení, plnění nebo obhajobě právních nároků.

-       Nesouhlasili jste se zpracováním svých osobních údajů a váš nesouhlas se prošetřuje.

 

e)        Právo na přenositelnost osobních údajů: Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste společnosti Stena Line poskytli, za účelem předání těchto údajů jinému poskytovateli služeb, pokud je takové zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy.

 

f)         Obecné právo nesouhlasu: Se zpracováním vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti Stena Line máte obecné právo nesouhlasit. V případě vašeho nesouhlasu musíme prokázat, že máme k takovému zpracování přesvědčivý právní základ nebo osobní údaje potřebujeme k určení, plnění nebo obraně právních nároků.

 

g)        Právo nesouhlasu s přímým marketingem: Máte právo kdykoli nesouhlasit se zpracováním vašich údajů za účelem přímého marketingu. V takovém případě společnost Stena Line již vaše osobní údaje nesmí za tímto účelem zpracovávat.

 

13.  Informace o nahrávání telefonních hovorů

 

Společnost Stena Line může nahrávat telefonní hovory se zákazníky pro různé obchodní účely na základě našeho oprávněného zájmu. Hovory mimo jiné nahráváme s cílem zlepšovat kvalitu našeho zákaznického servisu a poskytnutých informací. Dále je nahráváme pro účely školení zaměstnanců, statistik týkajících se typu a počtu telefonických dotazů, informací během telefonního hovoru, které mohou být použity v případě sporu ohledně obsahu hovoru a/nebo potvrzení podrobností dojednaných během hovoru a prokázání dodržování platných zákonů a nařízení.

 

Pokud je hovor nahráván, budete o tom předem informováni. Budete mít příležitost s nahráváním hovoru nesouhlasit a hovor ukončit. Další možné způsoby komunikace s námi najdete na našich webových stránkách v sekci Kontakt.

 

Nahrávky uchováváme po omezenou dobu (ne déle než požaduje nebo povoluje platná legislativa, včetně platné promlčecí lhůty v případě právního nároku).

Osobní údaje shromážděné během telefonního hovoru budou zpracovány v souladu s výše uvedenými ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů společnosti Stena Line pro zákazníky rezervující cesty pomocí našich webových stránek.

 

14.  Jak nás můžete kontaktovat?

 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 

Hlavní sídlo společnosti:

Adresa: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Švédsko

Telefon: + 46 770-57 57 00

E-mail:info.se@stenaline.com

 

Jmenovali jsme pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, kterou můžete kontaktovat v případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů. Naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adresedpo@stenaline.com.