Informace o používání bezpečnostních kamer

Společnost Stena Line používá bezpečnostní kamery na několika místech – v našich terminálech, přístavech, kancelářích a na palubě našich plavidel. Tyto zásady mimo jiné popisují účely, za kterými bezpečnostní kamery používáme a za kterými zpracováváme vaše osobní údaje, s kým je sdílíme a jaká práva s ohledem na své osobní údaje máte. Respektujeme vaše soukromí a neustále se snažíme vaše osobní údaje chránit.

 

1. Úvod

Naše společnost, Stena Line Scandinavia AB, je zapsána pod registračním číslem 556231-7825 („Stena Line“) a jako správce údajů jsme odpovědní za zpracovávání vašich osobních údajů. Používáme-li v těchto zásadách výrazy jako „my“, „nás/nám“ nebo „náš/naše/naši“, označujeme jimi společnost Stena Line. Naše kontaktní údaje najdete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Následující společnosti skupiny Stena Line se na používání bezpečnostních kamer podílejí jako zpracovatelé údajů:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Rozsah Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování záznamů bezpečnostních kamer ze strany společnosti Stena Line v terminálech, přístavech, kancelářích a na palubě našich plavidel. Takové zpracování údajů se týká všech osob (návštěvníci, zákazníci, zaměstnanci, obchodní kontakty, obchodní partneři), které navštíví naše terminály, cestují na našich plavidlech nebo pro nás pracují v našich terminálech, přístavech nebo na palubě našich plavidel a které lze prostřednictvím záběrů z bezpečnostních kamer vidět a identifikovat. Zahrnují také veřejně přístupné části terminálů spolu s přiléhajícími prostory, kde poskytujeme naše služby (pokladny, oblast pro registraci a nástup na palubu), a oblasti, kde se pohybují pasažéři. Bezpečnostní kamery fungují 24 hodin denně a poskytují pouze obrazový záznam.

 

Zvukový záznam na žádných místech nepořizujeme a bezpečnostní kamery neumísťujeme na toaletách.

 

Jakmile vstoupíte do oblasti, která je monitorována bezpečnostními kamerami, budete informováni grafickým značením.

 

3. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Společnost Stena Line zpracovává osobní údaje následujících kategorií:

 

 • statické snímky a krátké videosekvence, na kterých se nacházíte (zvukový záznam nepořizujeme),
 • v některých případech také informace o vašem vozidle, včetně státní poznávací značky.

 

4. Za jakými účely osobní údaje zpracováváme, jaký máme pro jejich zpracovávání právní základ a jak dlouho údaje uchováváme?

Společnost Stena Line zpracovává vaše osobní údaje za níže uvedenými účely. Pro každý z nich musí existovat právní základ. Právním základem může být například i) váš souhlas s příslušným zpracováváním údajů, ii) že zpracovávání údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, iii) že zpracovávání údajů je nezbytné k plnění právních povinností nebo iiii) že společnost Stena Line nebo třetí strana mají oprávněný zájem údaje zpracovávat a tomuto zájmu není nadřazený váš zájem na nezpracování daných údajů. Pro každý z níže uvedených účelů uvádíme právní základ, o který se společnost Stena Line opírá.

 

Hlavním účelem bezpečnostních kamer je, aby společnost Stena Line mohla všem osobám zajišťovat bezpečné prostředí, prosazovat preventivní opatření proti vážným incidentům, které představují hrozbu pro osoby nebo majetek, a také vyšetřovat případné škody či krádeže. Používání bezpečnostních kamer také zamezuje neoprávněnému přístupu do vyhrazených prostor v přístavech, kancelářích nebo na plavidlech a nabízí vizuální podporu oddělení pro zabezpečení a bezpečnost společnosti Stena Line.

 

Společnosti Stena Line jsou také povinny dodržovat právní povinnosti. Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (ISPS) je dodatkem Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) (1974/1988), týkající se bezpečnosti na moři, a zahrnuje minimální bezpečnostní opatření pro plavidla, přístavy a vládní organizace. Stanoví odpovědnost vlády, provozovatelů plavidel, personálu plavidel a přístavů či přístavních zařízení „detekovat bezpečnostní hrozby a implementovat preventivní opatření proti bezpečnostním incidentům na lodích nebo přístavních zařízeních v rámci mezinárodního obchodu“. Evropská unie nařízení uzákonila v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení. Spojené království uzákonilo Nařízení o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení 2004 (The Ship and Port Facility [Security] Regulations 2004).

 

V případě incidentu umožňují uchované záznamy z bezpečnostních kamer zajistit důkazy a poskytnout je relevantním státním orgánům (např. policii, úřadům, soudu, státnímu zastupitelství atd.) a jiným oprávněným subjektům (např. pojišťovnám).

 

Záznamy z bezpečnostních kamer jsou zpravidla automaticky přepsány nebo vymazány do 30 dnů ode dne pořízení záznamu, přičemž přesný okamžik přepsání nebo vymazání závisí na technických funkcích nebo kapacitě paměti konkrétního záznamového zařízení nebo systému. Pokud dojde k incidentu nebo pokud je záznam součástí policejní zprávy nebo probíhajícího policejního vyšetřování, mohou být záznamy z bezpečnostních kamer zpracovávány po dobu nutnou k určení nebo uplatnění jakýchkoli nároků spojených s daným incidentem nebo k obhajobě v případě takových nároků.

 

Níže najdete tabulku shrnující účel, právní základ a dobu uchovávání záznamů.

 

ÚčelPrávní základDoba uchovávání
Zajištění bezpečnosti osobOprávněný zájemAž 30 dní
Zajištění bezpečnosti majetkuOprávněný zájemAž 30 dní
Zajištění bezpečnosti informací (včetně obchodních tajemství a duševního vlastnictví společnosti Stena Line)Oprávněný zájemAž 30 dní
Jako součást vyšetřování, určení totožnosti možných viníků v případě možných vyšetřování či obhajoby nárokůOprávněný zájem30 dní nebo do dokončení probíhajícího procesu

 

 

5. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a s kým je sdílíme?

Za účelem plnění výše uvedených účelů společnost Stena určila oprávněné zaměstnance, kteří mají přístup ke kamerovým systémům a pořízeným záznamům. V závislosti na lokalitě a typu trasy mohou být tito oprávnění zaměstnanci součástí společností uvedených v Oddíle 1.

 

V některých lokalitách mohou s údaji nakládat zpracovatelé údajů. Jedná se o společnosti, které pro společnost Stena Line poskytují služby v oblasti bezpečnosti a ostrahy a mají také na starosti kamerové systémy. Tito partneři byli pečlivě vybráni a údaje nesmí používat k žádným jiným účelům než k poskytování sjednaných služeb, pro které je společnost Stena Line najala.

 

Za účelem plnění výše uvedených účelů bude společnost Stena Line sdílet vaše osobní údaje s následujícími příjemci:

 

 • společnost Securitas Sverige AB, Stockholm, Švédsko a její dceřiné společnosti ve Spojeném království, Irsku, Polsku, Dánsku jako naši zpracovatelé údajů,
 • relevantní státní orgány (např. policie, úřady, soudy, státní zastupitelství atd.) a jiné oprávněné subjekty (např. pojišťovny),
 • další společnosti skupiny Stena Line.

 

6. Předáváme osobní údaje mimo území EU/EHP a Spojeného království?

Společnost Stena Line vaše osobní údaje zpracovává na území EU/EHP a Spojeného království.

 

Jelikož provozujeme služby ve Spojeném království a na trasách plavidel mezi Spojeným královstvím a EU, zpracování osobních údajů může také znamenat, že údaje zpracováváme nebo předáváme do Spojeného království nebo EU. Spojené království je považováno za třetí zemi, ale Evropská komise Spojenému království udělila rozhodnutí o přiměřenosti ochrany. Vláda Spojeného království ochranu v členských státech EU již považuje za odpovídající. To znamená, že údaje je možné mezi EU a Spojeným královstvím volně předávat.

 

Mimo EU/EHP a Spojené království osobní údaje nepředáváme.

 

7. Jaká máte práva?

Níže najdete souhrn práv, která máte na základě evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit zdarma a je k tomu zapotřebí odeslat písemnou žádost. Máte-li ohledně svých práv jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat (kontaktní údaje najdete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů).

 

Upozorňujeme, že společnost Stena Line vždy provede posouzení požadavku na uplatnění daného práva a určí, zda je platný. Veškerá níže uvedená práva nejsou absolutní a mohou se na ně vztahovat výjimky.

 

Kromě níže uvedených práv máte vždy právo podat stížnost na způsob zpracovávání údajů společností Stena Line u dozorového úřadu.

 

a) Právo na přístup: Na požádání máte právo obdržet kopii osobních údajů, které společnost Stena Line zpracovává, a také doplňujících informací o tom, jak společnost Stena Line vaše osobní údaje zpracovává.

 

b) Právo na opravu: Jsou-li vaše osobní údaje nepřesné a/nebo neúplné, máte právo vyžádat jejich opravu.

 

c) Právo na výmaz: Máte právo společnost Stena Line požádat, aby vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymazala, a to za následujících okolností:

 

 • osobních údajů už není zapotřebí v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováváním údajů a k jejich zpracovávání neexistuje žádný další právní základ;
 • vznesete platnou námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; nebo
 • osobní údaje musí být vymazány v souladu s právní povinností.

 

d) Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, a to za následujících okolností:

 

 • posuzuje se přesnost vašich osobních údajů;
 • zpracovávání je protiprávní nebo již není potřebné pro dané účely, ale vy si osobní údaje nepřejete vymazat a namísto toho požádáte o omezení;
 • společnost Stena Line již osobní údaje nepotřebuje, ale vy je potřebujete za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků; nebo
 • jste proti zpracování vašich osobních údajů vznesli námitku a vaše námitka se posuzuje.

 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů: Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste společnosti Stena Line poskytli, za účelem předání těchto údajů jinému poskytovateli služeb, pokud je takové zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy.

 

f) Obecné právo vznést námitku: Máte obecné právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se zakládá na oprávněných zájmech společnosti Stena Line. Pokud námitku vznesete, musíme prokázat, že máme k takovému zpracování závažné oprávněné důvody nebo že osobní údaje potřebujeme k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

g) Právo vznést námitku proti přímému marketingu: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, společnost Stena Line již vaše osobní údaje nebude moci za těmito účely zpracovávat.

 

8. Jak nás kontaktovat

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 

Hlavní kancelář:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Švédsko

E-mail: info.se@stenaline.com

Tel: +46 (0)  31 – 85 80 00

 

Upozorňujeme, že jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat v případě dotazů ohledně zpracovávání vašich osobních údajů.

 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Švédsko

E-mail: dpo@stenaline.com

Tel: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Tyto informace byly aktualizovány dne 19. října 2021 a aktuální verze bude vždy k dispozici na této stránce. Obsah můžeme na základě změny zákonů či nařízení upravit.