Přeprava zakázaných předmětů

Mohu si vzít palivo navíc?

Ne. V souladu s bezpečnostními předpisy se v soukromých vozidlech nesmí přepravovat nádoby s palivem navíc.

 

Mohu cestovat s plynovou lahví?

Podle mezinárodních a britských právních předpisů musí cestující, kteří chtějí přepravovat plyny v lahvích (v tlakových nebo běžných nádobách), dodržovat následující ustanovení, která je společnost v souladu s příslušnými předpisy povinna vždy uplatňovat. Mohou existovat i jiné plyny, které nejsou výslovně uvedeny níže, které společnost může přepravovat. Více informací vám poskytne naše oddělení nákladní dopravy. Odpovědnost za kontrolu, zda přepravované látky nebo předměty musí být deklarovány, zůstává vždy zákazníkovi. Stena Line nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo zamítnutí přijetí takové položky k přepravě, pokud nebyly splněny právní předpisy nebo podmínky v době rezervace nebo nám tyto položky nebyly předem oznámeny.

 

Plynný propan a butan pouze pro soukromé použití (tj. pro účely kempování) lze přepravovat v lahvích o celkové hmotnosti až 47 kg (bez hmotnosti plynové nádoby).

 

Potápěčské plyny (včetně vzduchu) pro osobní potřebu lze přepravovat v soukromých vozidlech používaných k přepravě cestujících a jejich osobního potápěčského vybavení v souladu s následujícími podmínkami: (i) Přepravované tlakové plynové láhve musí být pro osobní potřebu cestujícího. ii) Maximální počet lahví převážených vozidlem je šest, velikosti „F“ nebo menší (tj. o celkovém vodním objemu do 60 litrů). Lahve mohou obsahovat buď VZDUCH, STLAČENÝ (UN1002), KYSLÍK, STLAČENÝ (UN1072) nebo PLYN STLAČENÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N. (kyslík, oxid dusný) (UN3156) (tento má obvykle obchodní název „Entenox“). (iii) Všechny tlakové lahve musí být zajištěny ve vozidle, aby se zabránilo jejich pohybu. (iv) Jiné nebezpečné předměty (včetně hořlavých plynů a hořlavých kapalin) nesmí být za žádných okolností přepravovány ve stejném vozidle jako tyto„ „potápěčské plyny“.

 

Medicinální kyslík pro osobní použití přepravovaný v soukromých vozidlech (používaných k přepravě nemocných nebo zdravotně postižených osob). Vozidla mohou přepravovat až 6 kusů o velikosti „F“ nebo menší (o celkovém vodním objemu až 60 litrů). Lahve mohou obsahovat UN 1072 – kyslík, stlačený – za předpokladu, že pacient má zprávu od lékaře, která uvádí, že potřebuje medicinální kyslík.

 

Kalibrační plyn, který není toxický a používá se výhradně pro účely kalibrace, může být přepravován za předpokladu, že celkový vodní objem tlakových nádob (válcových) nebo malých nádob obsahujících plyn (zásobníků na plyn) nepřekročí 50 litrů.

 

Nehořlavé plyny (třída 2.2) lze přijmout k přepravě, pokud jsou přepravovány při tlaku nižším než 200 kPa při teplotě 20 °C a nejedná se o zkapalněný nebo chlazený zkapalněný plyn. Pamatujte, že velikost F má vodní objem 9,4 litru a přibližné rozměry 930 x 140 mm.

 

Mějte prosím na paměti, že požadavky na přepravu platí stejně pro nominálně prázdné tlakové nádoby, protože mezinárodní předpisy považují „prázdné“ tlakové nádoby (lahve) za nebezpečné zboží, pokud nejsou propláchnuty a pokud není dodáno osvědčení, které potvrzuje jejich vyčištění. Kromě použití pro zdravotnické účely musí být přívod plynu u tlakových lahví přepravovaných pro výše uvedené účely vždy uzavřen. Všechny lahve musí být dostatečně zajištěny proti pohybu lodi a mimo zdroje vznícení a tepla. Jestliže jsou nám lahve přihlášené k přepravě deklarovány jako „prázdné“, vyhrazujeme si právo zkontrolovat, zda je láhev skutečně prázdná nebo si vyžádat osvědčení prokazující jejich o propláchnutí/vyčištění. Všechny výše uvedené položky musí být společnosti oznámeny telefonicky na naše kontaktnímu centru nejméně 24 hodin před datem a časem odjezdu a znovu u odbavovací kabinky či přepážky při příjezdu do přístavu. Plynný acetylen nelze přepravovat za žádných okolností.

 

Mohu cestovat trajektem se střelnými zbraněmi nebo municí?

Střelné zbraně, sportovní zbraně a munice budou přepravovány pouze v souladu s přísnými zásadami společnosti, které berou v úvahu všechny zákonné a legislativní předpisy, jež se vztahují na naše trasy v době cesty. Střelné zbraně, sportovní zbraně a munice musí být při rezervaci ohlášeny telefonicky našemu kontaktnímu centru. Tato rezervace a deklarace musí proběhnout nejméně 24 hodin před časem odjezdu a znovu v odbavovací kabině nebo u přepážky při příjezdu do přístavu. V závislosti na přepravovaných předmětech můžete být také požádáni, abyste cestovali na nákladní lístek. Vzhledem k tomu, že se právní předpisy mohou změnit, vyhrazujeme si právo na úpravu našich smluvních podmínek přepravy v krátkém termínu. 

 

V soukromém vozidle lze přepravovat maximálně 1 000 nábojů třídy UN 1.4s bez dokumentace za předpokladu, že náboje jsou v původním obalu výrobce. Množství nad tuto částku nebo náboje, která nejsou třídy 1.4s, musí být deklarovány a přepravovány podle úplných ustanovení předpisu IMDG; a to pouze v případě, že přepravu povoluje "Dokument o shodě s předpisy pro nebezpečné zboží". Munice ve vyšším množství než 1 000 nábojů, která by byla přepravována pouze v souladu s prohlášením o nebezpečném zboží, musí být rezervována prostřednictvím našeho nákladního oddělení a musí mít vystavenou jízdenku (bude to také záviset na požadované lodi a trase a na tom, zda je přeprava umožněna v souladu se zákonným osvědčením lodi). S těmito dotazy se obracejte na naše oddělení pro rezervace nákladní přepravy.

 

Je nutné, aby každá střelná zbraň byla vždy doložena vydáním licence odpovídající pro zemi odjezdu nebo místa určení a která musí být na požádání k dispozici ke kontrole. Když do přístavu dorazí vozidlo převážející střelné zbraně, bude informován náš odpovědný vedoucí a přístavní bezpečnostní služba a následně budou zavedeny místní zdokumentované postupy, aby bylo zajištěno, že budou provedeny následující kroky, podle potřeby: 

 

Zbraně, sportovní zbraně a munice zůstanou ve vozidle po dobu přejezdu za předpokladu, že:

a) zbraně, sportovní zbraně a munice jsou mimo dohled a jsou zajištěny ve vhodném uzamčeném boxu v zavazadlovém prostoru vozidla,

b) lodní pracovník nebo jeho zástupce potvrdil, že všechny dveře k vozidlu jsou zamčené,

c) cestující vozidla zůstanou pod pečlivým dohledem, dokud neopustí nákladní palubu.

 

Jakmile loď dorazí na místo určení, bude postup probíhat v opačném pořadí podle místních zdokumentovaných postupů v daném přístavu.

 

Je odpovědností cestujícího, aby měl všechny potřebné informace o zbraních, sériových číslech, loveckých lístcích a zbrojních průkazech. 

 

Pěší cestující

Přeprava střelných zbraní, sportovních zbraní, munice, mečů, nožů, jiných bodných a sečných zbraní a nebezpečných látek pěšími cestujícími je za všech okolností zakázána. Další informace lze v případě potřeby získat od odpovědného vedoucího v přístavu odjezdu. 

 

Mohu cestovat s nebezpečným zbožím?

Bez našeho předchozího svolení není dovoleno cestovat s nebezpečným zbožím, střelnými zbraněmi nebo municí. Za dodržování všech platných předpisů, které platí v době rezervace a cestování, a případně za předložení všech příslušných prohlášení nebo licencí, je vždy odpovědná osoba, která nese odpovědnost za vozidlo. Nebezpečné zboží k námořní přepravě, jak je uvedeno v předpisu Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží (IMDG), zahrnuje látky nebo předměty klasifikované a označené v následujících kategoriích:

  • Výbušné látky nebo předměty (třída 1)
  • Plyny (hořlavé, nehořlavé, toxické – třída 2.1, 2.2 nebo 2.3)
  • Hořlavé kapaliny (třída 3) 
  • Hořlavé pevné látky (třída 4.1, 4.2 nebo 4.3)
  • Oxidující látky a organické peroxidy (třída 5.1 nebo 5.2)
  • Toxické a infekční látky (třída 6.1 nebo 6.2) 
  • Radioaktivní materiál (třída 7)
  • Žíravé látky (třída 8) 
  • Různé nebezpečné látky a předměty (třída 9)
  • Látky znečišťující moře (podle předpisů MARPOL)

Z praktických důvodů nemůžeme uvést všechny položky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží, protože se jedná o velmi dlouhý seznam. Odpovědnost za kontrolu, zda látky nebo předměty, které se přepravují, musí být deklarovány, nese vždy zákazník. Stena Line nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo zamítnutí přijetí takové položky k přepravě, pokud nebyly splněny právní předpisy nebo podmínky. 

 

Mohu z EU nebo EFTA do Velké Británie přivážet vepřové maso nebo vepřové produkty?

 

Od 1. září 2022 je nezákonné ze zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) dovážet do Velké Británie vepřové maso nebo vepřové výrobky o hmotnosti přesahující 2 kg, pokud tyto výrobky nenesou značku zdravotní nezávadnosti EU nebo nejsou komerčně baleny jako výrobky „pocházející z EU“. To se nevztahuje na komerční dovozy, které zůstávají opatřením neovlivněny.