Nepřehlédněte

Vědět před odjezdem - všechny nejnovější cestovní rady a vstupní požadavky na vaši cestu.

Přeprava zakázaných předmětů

Mohu si vzít další palivo?

Ne. V souladu s bezpečnostními předpisy se v soukromých vozidlech nesmí přepravovat nádoby s náhradním palivem.

 

Mohu cestovat s plynovou lahví?

Podle mezinárodních a britských právních předpisů musí cestující, kteří chtějí přepravovat plyny v lahvích (v tlakových nebo běžných nádobách), dodržovat následující ustanovení, která je společnost povinna dodržovat v souladu s příslušnými předpisy. Mohou existovat i jiné plyny, které nejsou výslovně uvedeny níže, které společnost může přepravovat. Více informací vám poskytne naše oddělení nákladní dopravy. Odpovědnost za kontrolu, zda přepravované látky nebo předměty musí být přihlášeny k proclení, zůstává vždy zákazníkovi. Stena Line nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo zamítnutí přijetí takové položky k přepravě, pokud nebyly splněny právní předpisy nebo podmínky v době rezervace nebo nám nebyly předem oznámeny.

 

Plynný propan a butan pouze pro soukromé použití (tj. pro účely kempování) lze přepravovat v lahvích o celkové hmotnosti až 47 kg (bez hmotnosti plynové nádoby).

 

Potápěčské plyny (včetně vzduchu) pro osobní potřebu lze přepravovat v soukromých vozidlech používaných k přepravě cestujících a jejich osobního potápěčského vybavení v souladu s následujícími podmínkami: (i) Tlakové plynové láhve se musí přepravovat pro osobní potřebu cestujícího. ii) Maximální počet lahví převážených vozidlem je šest, velikosti „F“ nebo menší (tj. až 60 litrů celkové kapacity vody), obsahující buď STLAČENÝ VZDUCH (UN1002), STLAČENÝ KYSLÍK (UN1072) nebo STLAČENÝ PLYN, OKYSLIČENÝ N.O.S. (kyslík, oxid dusný) (UN3156) (tento má obvykle obchodní název „Entenox“). (iii) Všechny tlakové lahve by měly být zajištěny ve vozidle, aby se zabránilo pohybu. (iv) Jiné nebezpečné předměty (včetně hořlavých plynů a hořlavých kapalin) nesmí být za žádných okolností přepravovány ve stejném vozidle jako tyto plyny „používané k potápění“.

 

Lékařský kyslík pro osobní použití přepravovaný v soukromých vozidlech (používaný k přepravě nemocných nebo zdravotně postižených osob). Vozidla mohou přepravovat až 6 kusů o velikosti „F“ nebo menší (např. až 60 litrů celkové kapacity vody) obsahujících UN 1072 – stlačený kyslík za předpokladu, že pacient má zprávu od lékaře, která uvádí, že potřebuje lékařský kyslík.

 

Kalibrační plyn, který není toxický a používá se výhradně pro účely kalibrace, může být přepravován za předpokladu, že celková kapacita tlakových nádob (válcových) nebo malých nádob obsahujících plyn (zásobník na plyn) nepřekročí 50 litrů.

 

Nehořlavé plyny (třída 2.2) lze přijmout k přepravě, pokud jsou přepravovány při tlaku nižším než 200 kPa při teplotě 20 °C a nejedná se o zkapalněný nebo chlazený zkapalněný plyn. Pamatujte, že velikost F má 9,4 litru celkové kapacity vody a přibližné rozměry 930 x 140 mm.

 

Mějte prosím na paměti, že požadavky na přepravu platí stejně pro nominálně prázdné tlakové nádoby, protože mezinárodní předpisy považují „prázdné“ tlakové nádoby (lahve) za nebezpečné zboží, pokud nejsou propláchnuty a pokud není dodáno potvrzující osvědčení. Kromě použití ve zdravotnických případech by měl být přívod plynu u tlakových lahví přepravovaných pro výše uvedené účely vždy uzavřen. Všechny lahve musí být dostatečně zajištěny proti pohybu lodi a mimo zdroje vznícení a tepla. Vyhrazujeme si právo zkontrolovat, zda je láhev prázdná, nebo si vyžádat osvědčení jako důkaz o čištění/vyčištění, pokud jsou lahve přepravovány a jsou nám deklarovány jako „prázdné“. Všechny výše uvedené položky musí být společnosti oznámeny telefonicky na naše kontaktní centrum na telefonním čísle 03447 707 070 nejméně 24 hodin před datem a časem odjezdu a znovu u odbavovací budky / přepážky při příjezdu do přístavu. Acetylenový plyn nelze za žádných okolností přepravovat.

 

Mohu cestovat trajektem se střelnými zbraněmi a/nebo municí?

Střelné zbraně, sportovní zbraně a munice budou přepravovány pouze v souladu s přísnými zásadami společnosti, které berou v úvahu všechny zákonné a/nebo legislativní předpisy, které se vztahují na naše trasy v době cesty. Střelné zbraně, sportovní zbraně a munice musí být ohlášeny telefonicky našemu kontaktnímu centru na čísle 03447 707 070 před datem a časem odjezdu a znovu pak u odbavovací budky / přepážky při příjezdu do přístavu. V závislosti na přepravovaném zboží můžete být také požádáni o cestování na nákladní jízdenku. Vzhledem k tomu, že se právní předpisy mohou změnit, vyhrazujeme si právo na úpravu našich smluvních podmínek přepravy v krátkém termínu. 

 

V soukromém vozidle lze přepravovat maximálně 1 000 nábojů třídy 1.4 OSN bez dokumentace za předpokladu, že jsou náboje v původním obalu výrobce. Množství nad tuto částku nebo množství, která nejsou třídou 1.4, musí být deklarována a přepravována podle úplných ustanovení předpisu IMDG; a to pouze v případě, že přepravu povoluje „Dokument o shodě s předpisy pro nebezpečné zboží“.  Munice ve vyšším množství než 1 000 nábojů, která by byla přepravována pouze v případě, že by byla v souladu s prohlášením o nebezpečném zboží, musí být rezervována a opatřena jízdenkou prostřednictvím našeho nákladního oddělení (bude to také záviset na požadované lodi/trase a na tom, zda je přeprava oprávněna v souladu se zákonným osvědčením o lodi). S těmito dotazy se obracejte na naše oddělení pro rezervace nákladů.

 

Je nutné, aby každá střelná zbraň byla vždy podpořena vydáním licence, která je vhodná pro zemi odjezdu a/nebo místo určení a která by měla být na požádání k dispozici ke kontrole. Když do přístavu dorazí vozidlo převážející střelné zbraně, bude informován náš manažer a přístavní bezpečnost a následně budou zavedeny místní zdokumentované postupy, aby bylo zajištěno, že budou provedeny následující kroky, podle potřeby:

 

Zbraně, sportovní zbraně a munice zůstanou ve vozidle po dobu přejezdu za předpokladu, že:

a) zbraně, sportovní zbraně a munice jsou mimo dohled a jsou zajištěny ve vhodném uzamčeném boxu v zavazadlovém prostoru vozidla,

b) lodní pracovník nebo jeho zástupce potvrdil, že všechny dveře k vozidlu jsou zamčené,

c) cestující vozidla zůstanou pod pečlivým dohledem, dokud neopustí nákladní palubu.

 

Jakmile loď dorazí na místo určení, bude postup probíhat v opačném pořadí podle místních zdokumentovaných postupů v daném přístavu.

 

Je odpovědností cestujícího, aby měl všechny potřebné informace o zbraních, sériových číslech, loveckých licencích, povoleních ke zbraních. 

 

Pěší cestující

Přeprava střelných zbraní, sportovních zbraní, munice, mečů, nožů, hranatých zbraní a nebezpečných látek pěšími cestujícími je za všech okolností zakázána. Další informace lze v případě potřeby získat od odpovědného vedoucího v přístavu odjezdu. 

 

Mohu cestovat s nebezpečným zbožím?

Bez našeho předchozího svolení není dovoleno cestovat s nebezpečným zbožím, střelnými zbraněmi nebo municí. Za dodržování všech platných předpisů, které platí v době rezervace a cestování, a případně za předložení jakýchkoli příslušných prohlášení nebo licencí, je vždy odpovědná osoba, která nese odpovědnost za vozidlo. Nebezpečné zboží k námořní přepravě, jak je uvedeno v předpisu Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží (IMDG), zahrnuje látky nebo předměty klasifikované a označené v následujících kategoriích:

  • Výbušné látky nebo předměty (třída 1)
  • Plyny (hořlavé, nehořlavé, toxické – třída 2.1, 2.2 nebo 2.3)
  • Hořlavé kapaliny (třída 3) • Hořlavé pevné látky (třída 4.1, 4.2 nebo 4.3)
  • Oxidující látky a organické peroxidy (třída 5.1 nebo 5.2)
  • Toxické a infekční látky (třída 6.1 nebo 6.2) • Radioaktivní materiál (třída 7)
  • Žíravé látky (třída 8) • Různé nebezpečné látky a předměty (třída 9)
  • Látky znečišťující moře (podle předpisů MARPOL)

Z praktických důvodů nemůžeme uvést všechny položky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží, protože se jedná o velmi dlouhý seznam. Odpovědnost za kontrolu, zda látky nebo předměty, které se přepravují, musí být deklarovány, nese vždy zákazník. Stena Line nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo zamítnutí přijetí takové položky k přepravě, pokud nebyly splněny právní předpisy nebo podmínky. 

Contact frequently asked question icon

Související otázky